Longboarding, Slottskogen, Gothenburg

Longboarding, Slottskogen, Gothenburg